SEARCH FINESCALE.COM

Enter keywords or a search phrase below:

shahnaz

  • Member since October 2021
  • 0 contributed posts
About shahnaz

داربست یک ساختار موقت است که برای پشتیبانی از سیستم عامل های دسترسی یا کار ساخته شده است. داربست ها معمولاً در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند ، بنابراین وقتی کارها نمی توانند در سطح زمین یا در طبقه تمام شده انجام شوند ، کارگران از یک بستر کاری ایمن و پایدار برخوردارند.

داربست به معنی اجزای جداگانه است ، به عنوان مثال لوله ها ، اتصال دهنده ها یا قاب ها و مصالح که هنگام مونتاژ یک داربست را تشکیل می دهند. داربست ها تحت قانون بهداشت و ایمنی کار (WHS) به عنوان گیاه طبقه بندی می شوند.

کار داربست عبارت است از ساختن ، تغییر یا برچیدن سازه ای موقت که برای پشتیبانی از یک سکو ساخته شده است و از آن فرد یا شیء می تواند بیش از 4 متر از سکو یا سازه سقوط کند. کار داربست باید توسط شخصی انجام شود که دارای مجوز کار مناسب با ریسک بالا است. این تعریف هر زمان که اصطلاح "کار داربست" در این راهنما استفاده می شود کاربرد دارد.

چگونه می توان خطرات را مدیریت کرد ؟
از مراحل زیر استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید ، تا آنجا که امکان پذیر است ، کارگران و سایر افراد در معرض خطرات سلامتی و ایمنی قرار نگیرند.

مدیریت ریسک دریابید چه چیزی می تواند باعث آسیب شود. موارد زیر می تواند به شما در شناسایی خطرات احتمالی کمک کند:
محل کار را مشاهده کنید تا مناطقی را که داربست استفاده می شود یا کار داربست انجام می شود و جایی که با وسایل نقلیه ، عابران پیاده و سازه های ثابت تعامل وجود دارد ، مشخص کنید.
به محیطی که قرار است از داربست استفاده شود از جمله بررسی شرایط زمین توجه کنید.
الزامات عملکردی اصلی داربست مانند حداکثر بارهای زنده و مرده و الزامات دسترسی را مشخص کنید.
داربست را قبل و بعد از استفاده بررسی کنید.
هنگام ساختن یا تعامل با داربست و کار داربست از کارگران خود در مورد هر مشکلی که در محل کار شما با آن روبرو می شوند یا پیش بینی می کنند بپرسید-عملیات ، بازرسی ، نگهداری ، تعمیر ، حمل و نقل و ذخیره سازی را در نظر بگیرید.
داربست نصب شده را بررسی کنید.
سوابق حادثه و آسیب خود را از جمله اشتباهات نزدیک مرور کنید.

 
Profile Details
shahnaz has not enetered any profile details yet.
JOIN OUR COMMUNITY!

Our community is FREE to join. To participate you must either login or register for an account.

SEARCH FORUMS
FREE NEWSLETTER
By signing up you may also receive reader surveys and occasional special offers. We do not sell, rent or trade our email lists. View our Privacy Policy.